dla osób korzystających z formularza kontaktowego z firmą Forest s.c.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE tzw. RODO (zwane dalej Rozporządzenie) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) poniżej  przekazujemy Ci w zwięzłej formie podstawowe informacje w jaki sposób przetwarzamy Twoje dane osobowe oraz jakie prawa przysługują Ci w związku z przetwarzaniem danych.

 1. Wygląda na to, że zamierzasz skorzystać z formularza kontaktowego z firmą Forest s.c. Mateusz Kobiałka, Piotr Kobiałka, Angelika Jachimowska jako osoba fizyczna, w tym reprezentująca kontrahenta bądź osoba fizyczna wskazana przez ten podmiot jako osoby do kontaktu/koordynatorzy/osoby odpowiedzialne za wykonanie porozumienia/ umowy/zamówienia/zapytania ofertowego/reklamacji/ lub jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej.
 2. Kontaktując się z nami podałeś nam dobrowolnie swoje dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres e-mail oraz inne dane, które opcjonalnie ujawnisz dobrowolnie w treści wiadomości.
 3. Administratorem Twoich danych osobowych jest Forest s.c. Mateusz Kobiałka, Piotr Kobiałka, Angelika Jachimowska z siedzibą Olszanica 6, 38-722 Olszanica, NIP: 6871950392 zwana dalej „Spółką” lub „Administratorem”. W celu uzyskania bliższych informacji w sprawach związanych z ochroną Twoich danych osobowych skontaktuj się z administratorem bezpośrednio na w/w adres lub pocztą e-mail: biuro@forest-sc.pl
 1. Twoje dane są przetwarzane po to abyś mógł nawiązać z nami kontakt, uzyskać odpowiedź i być może prowadzić współpracę z naszą firmą, nabywać i dystrybuować jej produkty oraz kontaktować się ze Spółką we wszelkich aspektach współpracy biznesowej i nie tylko. Dane osobowe przetwarzamy w związku z relacjami biznesowymi i kontaktem, a to następujących celach:
  1. nawiązania współpracy;
  2. zawarcia i wykonywania umowy;
  3. rozliczenia umów;
  4. udzielenia odpowiedzi na wszelkie skierowane zapytania lub wnioski oraz prowadzenie dalszej korespondencji / kontaktu w tym zakresie;
  5. marketingu i kontaktu w sprawie innych informacji i usług,
  6. obrony przed potencjalnymi roszczeniami, a także w celu ew. kierowania roszczeń, reklamacji,
 1. Podanie swoich danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uzyskania odpowiedzi poprez formularza a także podjęcia i kontynuacji współpracy biznesowej. Niepodanie lub odwołanie zgody na podanie danych osobowych będzie powodowało brak możliwości uzyskania odpowiedzi i dalszej współpracy.
 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych przez Spółkę jest:
  1. Twoja zgoda;
  2. niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której Dane osobowe dotyczą;
  3. realizacja obowiązków prawnych nałożonych na Administratora;
 2. Dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji współpracy biznesowej, w szczególności umowy sprzedaży/dystrybucji i przedawnienia roszczeń z niej wynikających oraz do czasu wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów podatkowych i rachunkowych.
 1. W każdej chwili masz prawo do wycofania swojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych i prawo do „bycia zapomnianym”. W takiej sytuacji Twoje dane osobowe zostaną trwale usunięte z naszych baz danych jednakże nasza współpraca nie będzie mogła być kontynuowana.
 2. Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo do ich: poprawienia, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie.
 3. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytania i współpracy ze Spółką i nie będą publikowane na portalu firmy, nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 4. Twoje dane nie będą również przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 5. Twoje dane osobowe jeżeli nawiążemy współpracę mogą zostać przekazane naszym przedstawicielom handlowym, podmiotom, które zapewniają wsparcie oraz działanie naszych narzędzi i systemów teleinformatycznych, realizują przesyłki i dostawy, zapewniają bieżącą obsługę rachunkową oraz prawną. Mogą też być ujawnione innym upoważnionym podmiotom i instytucjom na podstawie przepisów prawa. W takiej sytuacji przestrzegamy najwyższych standardów, zapewniając poufność i bezpieczeństwo wszystkich przekazywanych danych
 6. Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, jeżeli Twoim zdaniem przetwarzanie Twoich danych osobowych łamie przepisy RODO.